13013451000
2546451636@qq.com
yunnanqujing

微信小程序

最新资讯
联系我们

愤豆科技

MR.WEI 13013451000
2546451636@qq.com
QQ:2546451636
微信:15287984966
yunnanqujing

微信小程序wxml页面实现对时间戳格式转换

2021年10月04日

wxs

function getGapTime(date) {

    var re = "00"

 

    var timestamp = getDate().getTime();

    timestamp = parseInt(timestamp / 1000);

    var publicstamp = getDate(date).getTime();

    publicstamp = parseInt(publicstamp / 1000)

    var gap = timestamp - publicstamp

 

    if (gap < 60) {

        re = "刚刚"

    } else if (gap < 60 * 60) {

        re = parseInt(gap / 60) + "分钟前"

    } else if (gap < 60 * 60 * 24) {

        re = parseInt(gap / 60 / 60) + "小时前"

    } else if (gap < 60 * 60 * 24 * 30) {

        re = parseInt(gap / 60 / 60 / 24) + "天前"

    } else {

        re = date.substring(0, 10)

    }

    return re

}

var formatNumber = function (n) {

    n = n.toString()

    return n[1] ? n : '0' + n

}

 

var regYear = getRegExp("(y+)", "i");

 

var dateFormat = function (timestamp, format) {

    if (!format) {

        format = "yyyy-MM-dd hh:mm:ss";

    }

    timestamp = parseInt(timestamp);

    var realDate = getDate(timestamp);

 

    function timeFormat(num) {

        return num < 10 ? '0' + num : num;

    }

    var date = [

        ["M+", timeFormat(realDate.getMonth() + 1)],

        ["d+", timeFormat(realDate.getDate())],

        ["h+", timeFormat(realDate.getHours())],

        ["m+", timeFormat(realDate.getMinutes())],

        ["s+", timeFormat(realDate.getSeconds())],

        ["q+", Math.floor((realDate.getMonth() + 3) / 3)],

        ["S+", realDate.getMilliseconds()],

    ];

    var reg1 = regYear.exec(format);

    // console.log(reg1[0]);

    if (reg1) {

        format = format.replace(reg1[1], (realDate.getFullYear() + '').substring(4 - reg1[1].length));

    }

    for (var i = 0; i < date.length; i++) {

        var k = date[i][0];

        var v = date[i][1];

 

        var reg2 = getRegExp("(" + k + ")").exec(format);

        if (reg2) {

            format = format.replace(reg2[1], reg2[1].length == 1 ? v : ("00" + v).substring(("" + v).length));

        }

    }

    return format;

}

module.exports = {

    getGap: getGapTime,

    dateFormat: dateFormat

}

wxml

引入

调用

<wxs src="../../wxs/timeago.wxs" module="tools"></wxs>

{{tools.getGap(postTime)}}

 

————————————————

版权声明:本文为CSDN博主「acnklbxoxcyuiw」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/lezeqe/article/details/117330471